Ročná technická prehliadka

Overovanie bezpečnosti vyhradených zdvíhacích zariadení sa vykonáva formou úradných skúšok (revízií) v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. a § 9 a § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ročne oprávnenou osobou na funkčnosť a prevádzkovú bezpečnosť. Toto preskúšanie je zadokumentované v technickej dokumentácii pracovnej plošiny. Radi Vám zabezpečíme takúto kontrolu pracovnej plošiny a odstránime prípadné nedostatky vyplývajúce z kontroly.